Liczba odwiedzin: 218698Poniedziałek, 2021-06-14

Statut

Uchwała

Załącznik

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/145/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

§1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Żębocinie w skład, którego wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa im. Armii "Kraków" w Żębocinie
b) Szkoła Muzyczna I stopnia w Żębocinie.
2. Szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Armii "Kraków" w Żębocinie
3. Szkole muzycznej – należy przez to rozumieć Szkołę Muzyczną I stopnia w Żębocinie
4. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572, z późniejszymi zmianami)
5. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół w Żębocinie

§2

1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkół w Żębocinie
2. Siedzibą Zespołu jest budynek nr 65 zlokalizowany w miejscowości Żębocin.
3. W skład Zespołu wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa im. Armii "Kraków" w Żębocinie
2) Szkoła Muzyczna I stopnia w Żębocinie.

§3

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach do niej wykonawczych, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Szczegółowe cele i zadania szkoły podstawowej i muzycznej określają ich statuty.

§4

1. Organem prowadzącym Zespołu jest Gmina Proszowice
2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje:
1) Małopolski Kurator Oświaty – w zakresie szkoły podstawowej
2) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z ramienia krórego działa Centrum Edukacji Artystycznej –
w zakresie szkoły muzycznej
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują odrębne przepisy.

§5

1. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych oraz rad rodziców szkoły podstawowej i szkoły muzycznej, wchodzącej w skład Zespołu.
2. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna Szkoły podstawowej,
3) Rada Pedagogiczna Szkoły muzycznej,
4) Rada Rodziców uczniów Szkoły podstawowej,
5) Rada Rodziców uczniów Szkoły muzycznej,
6) Samorząd Uczniowski Szkoły podstawowej,
7) Samorząd Uczniowski Szkoły muzycznej.
3. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu okreslają statuty szkoły podstawowej i szkoły muzycznej.
4. W celu harmonijnego współdziałania organów Zespołu niezbędne jest przestrzeganie zasady bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami o podejmowanych działaniach i decyzjach.

§6

1. Zespołem kieruje Dyrektor, przy pomocy Wicedyrektora
2. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem szkoły podstawowej i szkoły muzycznej.
3. W Zespole powołuje się Wicedyrektora odpowiedzialnego za organizację i nadzór kształcenia w szkole muzycznej. Wicedyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli w szkole muzycznej.
4. Dyrektor Zespołu kieruje bieżącą działalnością Zespołu i reprezentuje ją na zewnatrz. Wykonuje zadania określone w odrębnych przepisach, a ponadto:
a) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły podstawowej i szkoły muzycznej oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
b) Sprawuję nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej;
c) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
d) Sprawuje kontrolę spełnienia obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej;
e) Realizuje uchwały rad pedagogicznych szkoły podstawowej i szkoły muzycznej;
f) Kieruje pracami rad pedagogicznych szkoły podstawowej i szkoły muzycznej, jako jej przewodniczący,
g) Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje go, zasięgając w tym względzie opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej szkoły muzycznej;
h) Dokonuje oceny pracy nauczycieli Zespołu;
i) Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy Karta Nauczania i ustaw szczególnych;
j) Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami;
k) Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;
l) Podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych zgodnie z odrębnymi przepisami;
m) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a atkże organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą Zespołu;
n) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

§7

1. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Na pieczeciach używana jest pełna nazwa Zespół Szkół w Żębocinie.
3. W zakresie dokumentacji pedagogicznej oraz dla potrzeb czynności kancelaryjnych szkoły podstawowej oraz szkoły muzycznej dopuszczalne jest używanie pieczęci, na których poniżej pełnej nazwy Zespołu widnieje pełna nazwa szkół wchodzących w skład Zespołu.
4. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§8

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań
i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

§9

1. Postanowienia zawarte w satatutach szkoły podstawowej oraz szkoły muzycznej pozostają w mocy za wyjątkiem uregulowanych odmiennie w niniejszym statucie.
2. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie określonym w ustawie.
3. Organem właściwym do dokonywania zmian w statucie jest zespół złożony z Rady Pedagogicznej Szkoły podstawowej i Rady Pedagogicznej Szkoły muzycznej.
4. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Proszowicach
Jacek Doniec

Copyright© Żębocin 2013
wersja 1.0 Beta