Liczba odwiedzin: 226908Środa, 2021-10-20

Dokumenty

Uchwała

Załącznik

 

UCHWAŁA NR XXI/144/2012 RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH W PROSZOWICACH

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Żębocinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 5 ust. 5b, art. 58 ust 1 i 6 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rada Miejska w Proszowicach uchwala co następuje:

§1

1. Z dniem 1 września 2012 r. tworzy się Szkołę Muzyczną I stopnia w Żębocinie.

2. Siedzibą szkoły jest budynek nr 65 zlokalizowany w miejscowości Żębocin.

3. Szkoła jest prowadzona jako jednostka budżetowa Gminy Proszowice.

4. Organ prowadzący wyposaża szkołę w mienie niezbędne do realizacji celów określonych w statucie.

§2

1. Organizację szkoły określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Niniejsza uchwała stanowi Akt założycielski Szkoły.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.

§4

Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od ogłoszenia w Dzienniku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Proszowicach
Jacek Doniec

Copyright© Żębocin 2013
wersja 1.0 Beta